Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „RODO”) pragniemy poinformować Pana/Panią o zasadach przetwarzania przez Administratora Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani w związku z tym prawach. Zależy nam, aby miał Pan/Pani kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z naszych usług. Dlatego też, działając na podstawie art. 13 RODO prosimy Pana/Panią o zapoznanie z poniższymi informacjami: Informacja o ochronie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Jachttravel.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Adama Branickiego 18/7, 02-972 Warszawa, o numerze NIP: 9512498261. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail office@jachttravel.pl.
 2. Dane osobowe Najemcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i realizacji umowy najmu jachtu.
 3. Ponadto, dane osobowe Najemcy będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Jachttravel.pl w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest prowadzenie wobec Najemcy marketingu bezpośredniego polegającego na przesyłaniu materiałów oraz informacji związanych z działalnością Jachttravel.pl, 
w tym poprzez wysyłanie na podany przez Najemcę adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), o ile Najemca wyrazi dobrowolną zgodę na otrzymywanie Newslettera (wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego pola 
w formularzu zamówienia).
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w komparycji umowy najmu jest obowiązkowe, w związku z czym ich niepodanie stanowi podstawę do odmowy zawarcia umowy najmu.
 5. W przypadku udzielenia zgody, o której mowa w pkt 3 powyżej, Najemcy przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informację o cofnięciu zgody należy wysłać na adres: office@jachttravel.pl przy czym możliwość cofnięcia zgody na Newsletter będzie możliwa każdorazowo przy otrzymaniu Newslettera poprzez kliknięcie w przycisk „Wypisz się z Newslettera”
 6. Administrator nie będzie udostępniać danych Najemcy podmiotom trzecim, chyba 
że będzie to niezbędne dla wykonania umowy najmu lub będzie do tego zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub będzie to konieczne z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności celem dochodzenia roszczeń 
i obrony przed roszczeniami.
 7. Administrator przewiduje powierzenie danych osobowych Najemcy następującym kategoriom podmiotów przetwarzających w rozumieniu art. 28 RODO: 1) świadczącym usługi informatyczne (wykonywanie zleceń związanych z funkcjonowaniem Serwisu, naprawą awarii Serwisu itp.), 2) dostarczającym hosting (serwery, na których będą gromadzone pliki i dane związane z funkcjonowaniem Serwisu), 3) świadczącym usługi marketingowo-reklamowe, w tym wysyłkę Newslettera 
w imieniu Jachttravel.pl.
 8. Dane osobowe Najemcy przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji postanowień umowy najmu i po tym okresie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (tj. do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz ustania obowiązku przechowywania dokumentacji rachunkowej zgodnie z ustawą 
o rachunkowości).
 9. Najemcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. Ponadto, Najemcy przysługuje – w granicach przewidzianych w RODO – prawo do żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”), żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, żądania przenoszenia danych osobowych.
 11. Celem skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt mailowy pod adresem e-email office@jachttravel.pl.
 12. Dane osobowe Najemcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 13. Dane osobowe Najemcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.